ENGLISH
제품소개 회사소개 상담의뢰서 이메일운영자에게

 

  ◈ 보내는 사람

  이름

  메일

 

  ◈ 받는 사람

  이름

  메일

 
 


  ◈ 제목

 


 

  ◈ 전하고픈 메세지

  

 

 

 

진 바 ( JIN VIBRO TECH MACHINERY CO.)   

본사및임가공공장 : 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 563, 기계공장:경기도   화성시 팔탄면 밤뒤길 31    
  TEL : (031)456-2603  FAX : (031)456-2760,   
Copyright 2004
진바텍 CO. All rights reserved