ENGLISH
제품소개 회사소개 상담의뢰서 이메일◇ 상담 의뢰서

                                    ( 표시는 필수입력 사항입니다 )

 ▤ 회사 정보

업체명
담당자명
전화번호
E-MAIL
 ▤ 제품 정보
제품명 제품재질
제품사이즈 제품수량
제품경도 투자예정금액
사용목적 Burr제거       광택      조도향상      R처리      스케일제거
기타

 ▤ 하실말씀

하실말씀
      

 

 

 

 

진 바 ( JIN VIBRO TECH MACHINERY CO.)   

본사및임가공공장 : 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 563, 기계공장:경기도   화성시 팔탄면 밤뒤길 31    
  TEL : (031)456-2603  FAX : (031)456-2760,   
Copyright 2004
진바텍 CO. All rights reserved