ENGLISH
제품소개 회사소개 상담의뢰서 이메일


   
      원심탈수 건조기
 
   JDH형    JDH_Cost형   

 

   
     
         

 

 

 

 

진 바 ( JIN VIBRO TECH MACHINERY CO.)   

본사 : 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 563,공장:경기도   화성시 팔탄면 율암리 433-21   
  TEL : (031)456-2603  FAX : (031)456-2760,   
Copyright 2004
진바텍 CO. All rights reserved