ENGLISH
제품소개 회사소개 상담의뢰서 이메일


   
      래핑머신
  JDL_4B형   JDL_9B형   JDL_12B형

 

   
   JPM형    JPM_Auto형    JPM_open형

 

 

 

 

진 바 ( JIN VIBRO TECH MACHINERY CO.)   

본사및임가공공장 : 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 563, 기계공장:경기도   화성시 팔탄면 밤뒤길 31    
  TEL : (031)456-2603  FAX : (031)456-2760,   
Copyright 2004
진바텍 CO. All rights reserved